Artykuły - Psychologia rehabilitacji


 • Opinie studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunku fizjoterapia o wykonywanym w przyszłości zawodzie

  2014-09-02
  2014 volume 7(1) ss.21-29

  Autorzy: Witold Rekowski, Sylwia Molska,

  Streszczenie

  Wstęp: Osoby studiujące fizjoterapię, podobnie jak studenci innych kierunków studiów medycznych, posiadają wizję wykonywanego w przyszłości zawodu. Wyobrażenia te mogą mieć stereotypowy charakter. Dotychczasowe badania odtwarzają jednowymiarowy obraz tych przekonań, nie różnicując ich ze względu na indywidualne charakterystyki społeczno-demograficzne badanych. Celem badania było sprawdzenie, czy te cechy różnicują postrzeganie zawodu przez studentów fizjoterapii. Badano również, do jakich wartości w wymiarze samokierowanie–konformizm odwołują się badani studenci, opisując zawód.

  Materiał i metody: Badania przeprowadzono wśród 100 studentów z I roku studiów licencjackich i wśród 92 studiujących na II roku studiów magisterskich. 54,7% badanych stanowiły kobiety. Do zebrania materiału badawczego wykorzystano metodę dyferencjału semantycznego. Zebrany materiał poddano analizie czynnikowej. W efekcie otrzymano względnie niezależne czynniki, które poddano interpretacji.

  Wyniki: Obraz zawodu w badanej grupie można ogólnie opisać w trzech wymiarach: autotelicznych wartości związanych z jego wykonywaniem, sferą gratyfikacji psychologiczno-społecznych oraz zewnętrznych, formalnych charakterystyk. Zaobserwowano wpływ na postrzeganie zawodu fizjoterapeuty takich cech, jak: płeć, rok studiów, status społeczny, status rodziny. Różnicowały one również orientacje na wartości.

  Wnioski: Odbyte studia zmieniają opinię o zawodzie fizjoterapeuty. W istotny sposób obraz zawodu jest różnicowany przez charakterystyki społeczno-demograficzne badanych. Ukształtowany obraz zawodu może wywierać wpływ na sposób wykonywania zawodu i relacje z pacjentami.

  Więcej »
  .opinie o zawodzie, charakterystyki społeczno-demograficzne, wielowymiarowe ujęcie, studenci fizjoterapii
 • Stan wiedzy pakistańskich pracowników ochrony zdrowia dotyczącej niepełnosprawności. Ogólnokrajowe badanie przekrojowe przeprowadzone wśród 381 osób

  2013-05-17
  2013 volume 3(1) pp. 58–63

  Autorzy: Fareeha Farooq, Fareeha Farooq, Fareeha Farooq, Fareeha Farooq,

  Wprowadzenie: Badania dotyczące niepełnosprawności mają w Pakistanie ograniczony zakres i brakuje informacji związanych z wiedzą na ten temat wśród pracowników ochrony zdrowia.

  Cele: Ocena stanu wiedzy pakistańskich pracowników ochrony zdrowia w zakresie niepełnosprawności oraz leczenia rehabilitacyjnego przy użyciu kwestionariusza ustrukturyzowanego.

  Materiały i metody: Opracowano kwestionariusz do samodzielnego wypełnienia składający się z czterech pytań i przeprowadzono badanie próbne. Następnie kwestionariusze rozdano  450 pracownikom ochrony zdrowia na terenie całego Pakistanu. W skład grupy osób badanych weszli lekarze, pielęgniarki oraz pomocniczy personel medyczny, mający co najmniej sześć miesięcy doświadczenia zawodowego. Na kwestionariusze odpowiedziało 90% osób. Analizie poddano 381 kwestionariuszy, a następnie sporządzono opis statystyczny.

  Wyniki: Większość respondentów stanowiła kobiety (56,2%), lekarze (80%), pracownicy publiczni/wojskowi szpitali: (77%), mających doświadczenie zawodowe mieszczące się w przedziale 1–10 lat (68,5%). U większości respondentów (94,2%) odnotowano styczność z osobą niepełnosprawną (pacjentem, kolegą z pracy czy członkiem rodziny). Jedna trzecia (129) respondentów wymieniła imię i nazwisko co najmniej dwóch sławnych osób niepełnosprawnych (narodowości pakistańskiej bądź innej). Większość respondentów (78,2%) jako najbardziej kompetentną osobę w przypadkach leczenia niepełnosprawności fizycznej wskazała na pierwszym miejscu lekarza specjalistę rehabilitacji (ang. rehabilitation medicine physician), zaś na drugim – fizjoterapeutę (16%). Większość respondentów, zapytana o opisanie leczenia rehabilitacyjnego, odpowiedziała: „interdyscyplinarne” (80,6%), „fizjoterapia” (9,1%) i „ćwiczenia” (93,7%).

  Wnioski: Zgodnie z oceną dokonaną przy użyciu kwestionariusza, wiedza ogólna oraz świadomość dotycząca niepełnosprawności i osób z niepełnosprawnością wśród pakistańskich pracowników ochrony zdrowia jest w niektórych dziedzinach wystarczająca, podczas gdy w innych – słaba. Wiedza o niepełnosprawności powinna być zawarta w programach kształcenia zarówno na studiach przeddyplomowych, jak i podyplomowych na wszystkich kierunkach medycznych. Poprawie powinno także ulec ustawodawstwo związane z kwestią niepełnosprawności. Grupy wsparcia osób z niepełnosprawnością oraz organizacje im pomagające powinny podjąć bardziej zdecydowane działania mające na celu zwalczanie barier związanych z poruszaniem się osób niepełnosprawnych oraz walkę z ich społeczną stygmatyzacją. 

  Więcej »
  .niepełnosprawność, wiedza, Pakistan, leczenie rehabilitacyjne, pracownicy ochrony zdrowia

Logowanie medi-ACCESS

Aby przeglądać ten dokument musisz być zalogowany

Rejestracja

Nie masz dostępu?

Zarejestruj się >>

Rejestracja jest bezpłatna

Regulamin PJRR.pl >>

PJRR-TV

Narzędzia