O czasopiśmie

O czasopiśmie


Informujemy, że ze względu na trwające prace nad zmianą kształtu Polish Journal of Rehabilitation Research wydawanie kolejnych numerów kwartalnika zostało czasowo zawieszone.

Polish Journal of Rehabilitation Research (PJRR) to naukowe, recenzowane czasopismo, które będzie się ukazywać cztery razy w roku. Wersją pierwotną kwartalnika jest wersja elektroniczna. Polish Journal of Rehabilitation Research przeznaczony jest dla lekarzy , fizjoterapeutów, specjalistów adaptowanej aktywności fizycznej, terapii zajęciowej i innych obszarów związanych z szeroko pojętą rehabilitacją.
Tematyka prac publikowanych w czasopiśmie obejmuje osiem zasadniczych zakresów:

 • rehabilitacja medyczna,
 • biomechanika, ergonomia, inżynieria biomedyczna,
 • ageing,
 • adaptowana aktywność fizyczna i sport niepełnosprawnych,
 • terapia zajęciowa,
 • nauki społeczne w rehabilitacji,
 • ICF
 • miscellaneous.

Radę redakcyjną kwartalnika tworzą:

 • dr hab. n. med. Jolanta Kujawa, prof. nadzw. (Redaktor Naczelna)
 • dr hab. Bartosz Molik, prof. nadzw. (Redaktor Naukowy)
 • dr Natalia Morgulec-Adamowicz (Sekretarz Redakcji)

Przewodniczącym kilkudziesięcioosobowej Rady Naukowej PJRR, złożonej ze specjalistów z wielu krajów świata, reprezentujących różne specjalności, jest prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka. O jakość publikowanych artykułów dbają również redaktorzy tematyczni, a także eksperci zaproszeni do Zespołu Konsultantów czasopisma.

W PJRR publikowane są następujące rodzaje prac: oryginalne, badawcze, przeglądy piśmiennictwa, prace poglądowe oraz opisy przypadków. Redakcja przyjmuje artykuły w języku polskim i angielskim.


Procedura recenzowania prac w PJRR

1.Do oceny każdej pracy powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.

2.W przypadku sprzecznych recenzji, Redaktor Naczelny powołuje Superrecenzenta, którego opinia jest ostateczna.

3.Autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).

4.W pozostałych przypadkach recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:

§Â  bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),

§Â  relacje podległości zawodowej,

§Â  bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

5.Recenzja ma formę pisemną (Manuscript Evaluation Form PJRR) i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do możliwości publikacji artykułu lub jego odrzucenia.

6.Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane.

7.Raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących recenzentów.


Zasady rzetelności naukowej obowiązujące w przygotowaniu publikacji w PJRR

Rada Redakcyjna, Rada Naukowa i Wydawca Polish Journal of Rehabilitation Research zgodnie z rekomendacją MNiSW priorytetowo traktują rzetelność naukową składanych manuskryptów.

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, że autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).

Dowodem etycznej postawy autora artykułu oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.

Przeciwstawne temu są zjawiska określane jako: „ghostwriting” i „guest authorship”.

Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” autorzy zobowiązani są zamieścić w formie przypisów wkładu własnego w powstanie publikacji, przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający artykuł, który składa oświadczenie (szczegóły w Instrukcji dla Autorów).

Ponadto, jeśli wystąpi taka okoliczność, zaleca się podanie informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

W przypadku uzasadnionym „konfliktu interesów” któregokolwiek z autorów wobec podmiotu, którego produkt medyczny jest przedmiotem analizy w złożonej do oceny pracy jak równieżÂ  recenzentów lub redaktorów wobec autorów pracy, zaleca się ujawnienie istniejących związków w piśmie do Redaktora Naczelnego PJRR. Po pozytywnym zakończeniu procesu kwalifikacji pracy do druku, forma opublikowania istniejących związków, które mogą stanowić podstawę do podejrzenia konfliktu interesów każdorazowo uzgadniana będzie z autorem.

Wydawca informuje, że wszelkie wykryte przypadki „ghostwriting”, „guest authorship” będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Wszystkie przypadki nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce będą przez Wydawcę dokumentowane.

Pobierz KARTĘ RECENZJI.

http://www.medidiabetolog.pl/img/flash/pjrr_prezentacja/prezentacja_pjrr3.swf

Narzędzia