Regulamin PJRR.pl

Regulamin ogólny

Regulamin

I. WSTĘP

Niniejszy regulamin określa zasady udostępniania, funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: http://www.pjrr.pl oraz rodzaje i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez PZWL Wydawnictwo Lekarskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. G. Daimlera 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265613, NIP 521 340 83 19, REGON: 140 718 275, zwaną dalej „Właścicielem”.

II. DEFINICJE

Portal – system zapewniający dostęp do stworzonego przez Właściciela serwisu internetowego www.pjrr.pl o charakterze informacyjnym i edukacyjnym w postaci grupy stron, włączonych do sieci Internet, z ofertą informacyjną i handlową ogólnodostępną, nieodpłatną, jak również odpłatną w wybranym zakresie, świadczoną na wyodrębnionych stronach (które są dostępne również bezpośrednio), wraz z wchodzącymi w jej skład elementami: bazą danych, oprawą graficzną i strukturą nawigacyjną, które umożliwiają Gościom i Użytkownikom korzystanie z informacji i narzędzi informatycznych stworzonych i oferowanych przez Właściciela oraz usług udostępnianych/oferowanych przez Właściciela poprzez serwis www.pjrr.pl, w tym z usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.

Regulamin – niniejszy regulamin Portalu.

Administrator – osoba(y) lub podmiot(y) zarządzająca(y)(e) i prowadząca(y)(e) całość lub poszczególne działy serwisu www.pjrr.pl, działające z upoważnienia Właściciela.

Gość – każda osoba wchodząca przez sieć Internet i przeglądająca ogólnie dostępne strony i zasoby Portalu, niezarejestrowana jako Użytkownik.

Użytkownik – każdy podmiot (osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej) odwiedzający Portal lub w jakikolwiek sposób korzystający z zamkniętych działów Portalu po zarejestrowaniu się, tj. założeniu własnego Konta, do którego dostęp uwarunkowany jest posiadaniem swojego indywidualnego loginu (adresu e-mail) i hasła.

Konto – dostępny dla każdego Użytkownika po zalogowaniu się (podaniu loginu i hasła) indywidualny profil z przypisanym zbiorem funkcji, za pomocą których Użytkownik może wprowadzać i zarządzać danymi, opisami i innymi elementami umożliwiającymi korzystanie z Portalu, jak również dokonywać operacji związanych z jego funkcjonowaniem w Portalu, obejmujący zbiór informacji o Użytkowniku podawanych w czasie rejestracji i korzystania z płatnych i nieodpłatnych działów z Portalu.

Wolny dostęp – dostęp oferowany w ramach Portalu nieodpłatnie, obejmujący informację ogólnodostępną (bez potrzeby rejestracji), jak również wybrane działy i funkcje dostępne po zalogowaniu (wymagana rejestracja).

Płatny dostęp (abonament) – dostęp oferowany w ramach Portalu odpłatnie, obejmujący informację i wybrane funkcje Portalu, które nie są ogólnie dostępne (wymagana rejestracja w Portalu i dokonanie płatności za dostęp).

Usługi – usługi oferowane na stronach Portalu, świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), tj.:

-usługi informacyjne - udostępnianie treści na indywidualne zapytania Użytkownika lub Gościa poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie www (dotyczy wszystkich stron Portalu),

-usługi wyszukiwania i pobierania danych - umożliwienie Gościom i Użytkownikom korzystania z narzędzi informatycznych pozwalających na wyszukanie oraz wyświetlenie zapisanych na wybranym serwerze danych lub ich części.

Baza danych – zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi.

Pobieranie danych – stałe lub czasowe przejęcie lub przeniesienie całości lub istotnej, co do jakości lub ilości, części zawartości Bazy danych.

Materiał Użytkownika – wszelkie materiały zamieszczone w Portalu przez Użytkownika w formie tekstowej (opisy, opinie i inne), materiałów reklamowych, opisów firm, zdjęć, własnych profili.

Materiały Właściciela - wszelkie materiały zamieszczone w Portalu przez Właściciela w formie tekstowej (artykuły, newsy, wypowiedzi, komentarze, opinie i inne), zdjęć, plików audio lub wideo, grafik lub innych.

Materiały – Materiały Właściciela i Użytkownika brane pod uwagę łącznie.

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Cennik – cennik usług dla Użytkowników zarejestrowanych w Portalu; Cennik dzieli się na 2 części:

-cennik Płatnego dostępu (abonament) do Materiałów Właściciela,

-cennik usług reklamowych dla Firm w ramach Bazy Dostawców.

Cennik, zawierający informacje dotyczące ceny wyrażonej w złotych polskich i obejmującej wszystkie składniki (w szczególności cła i podatki), zasadach zapłaty ceny, kosztach oraz terminie i sposobie dostawy oraz terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu mają charakter wiążący, stanowi integralną część niniejszego Regulaminu i jest dostępny na stronie http://www.pjrr.pl/moje_konto/moje-prenumeraty

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

3.1.Portal powstał w celu stworzenia serwisu www o charakterze informacyjnym, edukacyjnym i społecznościowym dla osób związanych z dziedziną rehabilitacji. Korzystanie z Portalu ma umożliwiać osobom zainteresowanym tematyką rehabilitacji podnoszenie kwalifikacji poprzez dostęp do treści oznaczonych Płatnym dostępem. Dodatkowo Właściciel udostępnił użytkownikom szereg narzędzi i funkcji pozwalających efektywnie wykorzystywać Internet do realizacji swoich celów i ambicji zawodowych oraz biznesowych zgodnie z obowiązującym prawem i przyjętymi normami.

3.2.Jeżeli z treści postanowień Regulaminu nie wynika wyraźnie nic innego, pojęcia w nim użyte należy rozumieć tak, jak to określają definicje w pkt II Regulaminu.

3.3.Portal jest Bazą danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. 2001 Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), podlegającą ochronie także na podstawie prawa autorskiego.

3.4.Nie jest dozwolone powtarzające się i systematyczne pobieranie lub wtórne wykorzystanie informacji z Bazy danych, sprzeczne z normalnym korzystaniem i powodujące nieusprawiedliwione naruszenie słusznych interesów jej Właściciela.

3.5.Nieodpłatne lub/i płatne korzystanie z Portalu nie oznacza nabycia przez Użytkownika lub Gościa praw do treści zamieszczonych w Portalu, w szczególności Materiałów Właściciela. Użytkownik oraz Gość mogą korzystać z Materiałów jedynie w zakresie określonym niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa.

3.6.Zarejestrowanie się w Portalu wymaga złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień.

IV. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG, INFORMACJE HANDLOWE

4.1.Dla Gości w ramach Portalu dostępne są nieodpłatnie następujące informacje i narzędzia internetowe:

·przeglądanie treści Portalu charakteryzujących się Wolnym dostępem (tzw. informacje ogólnodostępne) opublikowane przez Właściciela i/lub zamieszczone tam przez innych Użytkowników Portalu w działach:

o Aktualności

o Kalendarium

o Przydatne linki

o Patronaty

o Klub książki

o Indeks słów kluczowych

·przeglądanie oferty produktów i usług Właściciela oraz innych Reklamodawców.

4.2.Dla Użytkowników, posiadających konto w serwisie www (zarejestrowanych i zalogowanych), w ramach Portalu dostępne są nieodpłatnie:

-TV;

-zgłaszane Właścicielowi do nieodpłatnego zamieszczenia poprzez formularz on-line informacje o konferencjach;

-zgłaszane Właścicielowi do nieodpłatnego opublikowania poprzez formularz on-line artykuły naukowe; (wytyczne dotyczące zgłaszania artykułów do publikacji oraz przekazania praw autorskich do powyższym artykułów opisane zostały w zakładce „Dla autorów”);

-dostęp do panelu płatności oraz możliwość wykupienia abonamentu (Płatny dostęp) do Materiałów Właściciela w ramach działu Artykuły oraz do elektronicznej wersji czasopisma PJRR.

4.3.Dla Użytkowników, posiadających konto w serwisie www (zarejestrowanych i zalogowanych), z wykupionym abonamentem (Płatny dostęp) w ramach Portalu dostępne są odpłatnie:

-przeglądanie Materiałów Właściciela w ramach działów Artykuły, Prace kazuistyczne, Komentarze, Listy do redakcji;

-dostęp do elektronicznego archiwum czasopisma pjrr.pl;

-pobieranie plików PDF z Artykułami oraz całe wydania czasopisma PJRR.

V. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

5.1.Właściciel/Administrator może wprowadzić przerwy techniczne w funkcjonowaniu Portalu, zarówno działów charakteryzujących się Wolnym dostępem, jak również Płatnym dostępem, o czym poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem.

5.2. W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane/y/a jest:

a. łącze o przepustowości co najmniej 56 kb/s,

b. przeglądarka zgodna z wymaganiami W3Cw wersji co najmniej: Internet Explorer 7,8, Mozilla Firefox 3, Opera 9,10, Chrome 4

c. system operacyjny: Windows XP lub nowszy

VI. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW

6.1.Umowa dotycząca warunków korzystania z Portalu zostaje zawarta z Gościem w momencie wpisania przez Gościa w oknie przeglądarki internetowej odpowiedniego adresu internetowego, wybranych przez niego stron WWW zawierających treści udostępniane przez Portal lub posłużenia się przez niego przekierowaniem do takich stron. Umowa zostaje rozwiązana w momencie wyjścia przez Gościa ze stron Portalu.

6.2.Z zastrzeżeniem ust. 6.3 w przypadku Użytkownika umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, poczynając od momentu zarejestrowania (założenia konta) w Portalu i ulega rozwiązaniu na mocy oświadczenia Właściciela lub Użytkownika lub w przypadku usunięcia Konta przez Właściciela z przyczyn opisanych w Regulaminie lub przez Użytkownika.

6.3.W przypadku Użytkownika z wykupionym abonamentem (Płatny dostęp do Materiałów Właściciela) umowa zostaje zawarta na czas określony, poczynając od momentu zarejestrowania w Portalu i opłacenia płatnego dostępu (abonament). Umowa ulega rozwiązaniu w momencie wygaśnięcia abonamentu. Abonament jest płatny z góry. Abonament wykupiony przez 1 Użytkownika jest przypisany tylko i wyłącznie do 1 osoby. Zabrania się przekazywania loginu i hasła do Portalu osobom trzecim nie posiadającym konta w Portalu i wykupionego abonamentu (Płatnego dostępu).

6.4.Z zastrzeżeniem ust. 6.5 Strony mogą w każdej chwili wypowiedzieć Umowę. Wypowiedzenie Umowy zostaje dokonane w formie oświadczenia składanego drogą poczty elektronicznej (e-mail) na adres pjrr@pzwl.pl. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą otrzymania wiadomości przez Właściciela.

6.5.W przypadku umowy z Użytkownikiem z wykupionym abonamentem każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wykupiony abonament podlega zwrotowi proporcjonalnie do zakresu jego wykorzystania.

6.6.Rozwiązanie Umowy skutkuje zablokowaniem dostępu Użytkownika z wykupionym abonamentem do płatnych Materiałów Właściciela w ramach Portalu.

VII.PRAWO ODSTĄPIENIA

7.1.Użytkownik może odstąpić od umowy, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

7.2.Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w przypadku świadczenia usług rozpoczętego, za jego zgodą, przed upływem terminu, o którym mowa w ustępie 7.1 oraz w przypadku dostarczania prasy.

VIII.POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1.Reklamacje dotyczące korzystania z Portalu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: pjrr@pzwl.pl. W przypadku Użytkowników, celem usprawnienia procedury reklamacyjnej, rekomenduje się wysyłać reklamacje z adresu e-mail będącego jednocześnie loginem Użytkownika.

8.2.Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

8.3.Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji i w tym terminie odpowiedź na reklamację przesyłana jest na adres e-mailowy, z którego została ona przesłana.

IX. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU

9.1.Wszelkie prawa autorskie i majątkowe do Portalu jako całości i jego poszczególnych elementów, a także ich treści, zastrzeżone są na rzecz Właściciela.

9.2.Przyznanie Użytkownikom oraz Gościom nieodpłatnego i/lub odpłatnego prawa do korzystania z Materiałów Właściciela nie oznacza nabycia przez nich praw do Materiałów, poza prawem do korzystania zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa.

9.3.Zabronione jest dokonywanie (między innymi w celach komercyjnych):

-kopiowania, modyfikowania oraz przesyłania lub przetwarzania Materiałów;

-rozpowszechniania treści publikowanych w Portalu, w szczególności Materiałów Właściciela;

-pobieranie zawartości Bazy danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.

9.4.Jakiekolwiek inne niż określone w niniejszym Regulaminie korzystanie z Portalu, korzystanie z Materiałów i/lub Bazy danych, bez uprzedniej wyraźnej zgody Właściciela udzielonej na piśmie jest zabronione, a naruszenie praw Właściciela (lub podmiotów, którym przysługują prawa do Materiałów lub Bazy danych) będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez przepisy prawa.

9.5.Materiały Właściciela, dane i informacje udostępniane w Portalu przez Właściciela służą wyłącznie celom szkoleniowo-informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które Właściciel uznaje za rzetelne.

X. REJESTRACJA i KORZYSTANIE Z PORTALU

10.1.Korzystanie z Portalu jest możliwe na 3 poziomach dostępności Materiałów:

-Dostęp dla Gości– informacje ogólnodostępne nie wymagające rejestracji i logowania w Portalu;

-Wolny dostęp - dostęp dla Użytkowników do informacji i funkcji wymagający rejestracji i logowania w Portalu;

-Płatny dostęp do Materiałów Właściciela (abonament) – dostępny dla Użytkowników, którzy dokonali zakupu abonamentu w Portalu.

10.2.Korzystanie z Portalu na poziomie dostępu dla Gości jest dostępne dla wszystkich Gości, nie wiąże się z żadnymi opłatami i nie wymaga rejestracji oraz logowania na Portalu.

10.3.Korzystanie z Portalu na poziomie Wolnego dostępu wymaga posiadania konta Użytkownika w Portalu i każdorazowego zalogowania się w Portalu. Nie wiąże się ono z żadnymi opłatami.

10.4.Korzystanie z poziomu Płatnego dostępu (abonamentu) wymaga posiadania konta Użytkownika, dokonania płatności za abonament oraz każdorazowego zalogowania się w Portalu.

10.5.W celu uzyskania statusu Użytkownika należy dokonać rejestracji w Portalu, na którą składa się podanie loginu (adresu e-mail) i unikalnego hasła, wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz złożenie oświadczeń przewidzianych w tym formularzu.

10.6.Rejestracja dochodzi do skutku po akceptacji przez Użytkownika wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz potwierdzeniu założenia konta w Portalu poprzez kliknięcie w link potwierdzający rejestrację, wysyłany na adres e-mail podany w formularzu rejestracji.

Akceptując formularz rejestracyjny Użytkownik:

-uzyskuje dostęp do poziomu Wolnego dostępu;

-oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz, że akceptuje jego postanowienia.

10.7.Formularz rejestracyjny powinna wypełnić osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku Użytkowników niebędących osobami fizycznymi (osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej) formularz rejestracyjny powinna wypełnić osoba upoważniona do działania w imieniu takiego Użytkownika.

10.8.W przypadku podania fałszywych danych lub nie podania w terminie aktualnych danych Właściciel może rozwiązać Umowę z danym Użytkownikiem i usunąć jego Konto z zachowaniem warunków określonych w rozdziale VI.

10.9.Właściciel/Administrator może zablokować/ograniczyć dostęp Użytkownika i/lub Gościa do Portalu po uprzednim powiadomieniu go o przyczynie oraz bezskutecznym wezwaniu do niezwłocznego zaprzestania naruszeń w sytuacji uzasadnionego podejrzenia lub stwierdzenia naruszenia przepisów prawa przez Użytkownika i/lub Gościa Portalu przez udostępnianie, przekazywanie bądź inne wykorzystywanie w niedozwolony sposób informacji, do których Użytkownik i/lub Gość uzyskał dostęp przez Portal, innego naruszenia przepisów prawa lub stwierdzenia godzenia w interesy Właściciela i/lub Użytkowników albo osób trzecich.

XI. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

11.1.Użytkownik zobowiązuje się do ochrony hasła przed dostępem osób do tego niepowołanych i nie udostępniania go osobom trzecim.

11.2.W razie ujawnienia naruszenia zasad dostępu do jakichkolwiek Materiałów, danych czy treści zawartych w Portalu, Użytkownik winien niezwłocznie powiadomić o tym Właściciela/Administratora.

11.3.Użytkownik ma obowiązek bezzwłocznie zawiadomić Właściciela/Administratora o zauważonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu stron Portalu, treściach naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, przepisów prawa, dobrych obyczajów lub naruszających prawa osób trzecich.

11.4.Użytkownik ma prawo do zaprzestania korzystania z Portalu w każdym momencie, poprzez wyrejestrowanie się.

11.5.Użytkownikowi nie wolno:

-wykorzystywać Portalu do prowadzenia działalności niezgodnej z prawem i dobrymi obyczajami, a także do prowadzenia działalności gospodarczej, reklamowej lub promocyjnej, chyba że Właściciel wyrazi na tę ostatnią działalność uprzednią zgodę w formie pisemnej;

-wprowadzać w błąd Właściciela, Administratora, Użytkowników i Gości w zakresie danych przekazywanych za pośrednictwem Portalu (w tym poprzez zamieszczanie fikcyjnych informacji na Portalu) i poprzez składane oświadczenia woli;

-zakłócać funkcjonowania Portalu, łączy internetowych lub ingerować w przekaz informacji oraz oprogramowanie; w tym przez świadome działanie bądź zaniechanie, a także za pomocą jakichkolwiek urządzeń lub oprogramowania;

-zamieszczać w Portalu informacji, które:

o naruszają prywatność lub inne prawa, w tym autorskie, jakichkolwiek innych osób trzecich i podmiotów;

o zawierają treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe;

o zawierają nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne;

o są zabronione przez prawo lub godzą w przekonania światopoglądowe lub religijne.

XII.PRAWA I OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA / ADMINISTRATORA

12.1.Właściciel/Administrator Portalu gwarantuje w ramach swojej staranności poprawne działanie Portalu oraz zobowiązuje się do udzielania Gościom i Użytkownikom pomocy w problemach technicznych związanych z korzystaniem z Portalu i jego funkcjami.

12.2.Właściciel/Administrator ma prawo weryfikować, blokować i usuwać wszelkie Materiały zamieszczane przez Użytkowników niezgodne z prawem lub z niniejszym Regulaminem.

12.3.Właściciel/Administrator ma prawo przesyłania na adresy e-mail Użytkowników, informacji o charakterze marketingowym, o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich informacji w formularzu rejestracji.

12.4.Właściciel/Administrator, za zgodą Użytkownika, ma prawo do rozpowszechniania Materiałów Użytkowników w ramach Portalu, w taki sposób, aby inni użytkownicy sieci Internet mieli dostęp do nich w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym także do zmniejszenia lub powiększenia zdjęć, redagowania i skracania tekstów w zakresie określonym i zgodnym z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.).

XIII.PRAWA AUTORSKIE I MAJĄTKOWE

13.1.Właściciel, udostępniając Gościom i Użytkownikom treści i Materiały rozpowszechniane za pośrednictwem Portalu, wskazuje na obowiązek przestrzegania przez nich praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności intelektualnej.

13.2.W Portalu zamieszcza się Materiały i inne treści, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.). Zastosowany w ramach Portalu układ oraz wybór prezentowanych Materiałów i treści stanowi samodzielny i odrębny przedmiot ochrony, w rozumieniu powyższej ustawy.

13.3.Właściciel zastrzega, że stosowane w ramach Portalu: układ stron, nawigacja, elementy graficzne, interaktywne aplikacje oraz Materiały Właściciela stanowią własność Właściciela i są prawnie chronione.

13.4.Użytkownicy i/lub Goście zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych w ramach Portalu Materiałów Właściciela wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie Materiałów do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez Właściciela/Administratora lub przez inny uprawniony podmiot.

13.5.Użytkownik, może zgłosić do publikacji w Portalu wyłącznie materiały, które nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich oraz, co do których posiada nieograniczone prawa autorskie do ich publikowania.

13.6.Materiały zamieszczone przez Użytkownika w Portalu mogą być wykorzystywane przez innych Użytkowników, Gości oraz Właściciela/Administratora Portalu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i w przepisach prawa.

13.7.Znaki towarowe, handlowe, a także domena, pod którą widoczny jest Portal, podlegają ochronie prawnej.

XIV.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14.1.Wszelkie uwagi, opinie, sugestie, zastrzeżenia i innego typu informacje prosimy kierować do Właściciela poprzez adres e-mail: pjrr@pzwl.pl lub bezpośrednio poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej pjrr.pl w zakładce http://www.pjrr.pl/kontakt

Narzędzia