Instrukcje dla autorów

Instrukcje dla autorów

Pobierz jako PDF

W kwartalniku Polish Journal of Rehabilitation Research publikowane są następujące rodzaje prac: oryginalne badawcze, przeglądy piśmiennictwa, poglądowe, opisy przypadków i listy do redakcji/komentarze. Prace doświadczalne przeprowadzane na ludziach muszą odpowiadać wymogom Konwencji Helsińskiej, co oznacza, że na przeprowadzenie badania autorzy uzyskali zgodę odpowiedniej komisji etycznej.

RODZAJE I OBJĘTOŚĆ MANUSKRYPTÓW


 • Praca oryginalna powinna zawierać 18000-27000 znaków.
 • Przegląd piśmiennictwa powinien zawierać 21600-36000 znaków. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się większą objętość pracy po porozumieniu z Sekretarzem Redakcji natalia.morgulec@pzwl.pl.
 • Praca poglądowa powinna zawierać 21600-36000 znaków.
 • Opis przypadku powinien zawierać 10800-14400 znaków.
 • List do redakcji lub komentarz powinien zawierać do 9000 znaków.

PRZYGOTOWANIE MANUSKRYPTU


FORMAT
 • Strona wydruku powinna mieć format A4. Zalecane oprogramowanie Word for Windows, polska czcionka Times New Roman, wielkości 12 pkt. i odstęp między wierszami: 1,5. Lewy margines powinien mieć 4 cm, prawy 1,5 cm, górny i dolny po 2,0 cm. Wiersze powinny być numerowane z lewej strony od początku na każdej numerowanej stronie.
 • Tytuł i śródtytuły powinny być oddzielone podwójnym odstępem (pisane również tekstem podstawowym, bez wyróżnień i podkreśleń).

UKŁAD

 • Tytuł w języku polskim i angielskim.
 • Imiona i nazwiska autorów (z tytułami naukowymi). Udział autorów w przygotowaniu pracy: A – przygotowanie projektu badań, pracy; B – zbieranie danych, realizacja badań C – przeprowadzenie analizy statystycznej; D – interpretacja wyników badań; E – przygotowanie manuskryptu; F – przegląd i opracowanie piśmiennictwa.
 • Ośrodek (ośrodki), z jakiego pochodzi praca: pełna nazwa szpitala/uczelni, kliniki/instytutu, oddziału/wydziału czy katedry, zakładu, miasto.
 • Streszczenie pracy w języku polskim i angielskim (do 250 słów).
 • Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim wg MeSH (4–5 słów kluczowych).
 • Tekst pracy powinien być zorganizowany następująco:
  praca oryginalna: wstęp, cel pracy, materiał, metody (informacja o zgodzie komisji etycznej), wyniki, dyskusja, wnioski i podsumowanie;
  przegląd piśmiennictwa: wstęp, cel pracy, analiza piśmiennictwa, wnioski i podsumowanie;
  praca poglądowa: wstęp, rozwinięcie omawianego tematu (problemu), podsumowanie;
  opis przypadku: wstęp, opis przypadku, dyskusja, wnioski i podsumowanie.
 • Podziękowania dotyczące osób lub instytucji, które przyczyniły się do powstania pracy, w tym źródła finansowe, dzięki którym powstała praca. Ostateczny tekst podziękowań zatwierdza redakcja.
 • Piśmiennictwo powinno być numerowane wg kolejności pojawienia się w pracy, zgodnie ze stylem Vancouver. Należy stosować cyfry arabskie w nawiasach kwadratowych. Lista piśmiennictwa na końcu manuskryptu powinna zawierać pozycje w porządku cytowania ich w tekście. Szczegółowe informacje na stronie www.nlm.nih.gov/citingmedicine.
 • Tabele, ryciny i wykresy powinny być ponumerowane i zamieszczone w osobnych plikach.

RYCINY

W przypadku korzystania z rycin (schematów, tabel itp.) pochodzących z innych dzieł należy podać ich źródło oraz uzyskać pisemne zezwolenie właściciela praw autorskich (autora i/lub wydawcy) na ich publikację. Jeżeli zdjęcia prezentują wizerunki twarzy, konieczne jest dołączenie zgody przedstawionych na nich osób (lub ich prawnych opiekunów) na publikację bez zasłaniania części twarzy w sposób uniemożliwiający identyfikację. Ryciny i fotografie należy przesyłać formie elektronicznej, każdą w osobnym pliku, w jednym z wymienionych formatów: tif, jpg o rozdzielczości 300 dpi. Prosimy o niedostarczanie oryginałów w postaci rycin wyciętych lub kserowanych z innych publikacji drukowanych lub pochodzących z internetu, gdyż nie nadają się do dalszej publikacji.

SKŁADANIE MANUSKRYPTU DO REDAKCJI


Manuskrypt należy przesłać pocztą elektroniczną do Sekretarza Redakcji natalia.morgulec@pzwl.pl. Oprócz tekstu manuskryptu należy dołączyć oświadczenie zawierające:

 • imię i nazwisko głównego autora pracy wraz z pełnym adresem do korespondencji, adresem elektronicznym i telefonem oraz z oświadczeniem głównego autora, że praca jest pracą oryginalną i nie była publikowana ani złożona w żadnym innym czasopiśmie, ani w formie papierowej ani elektronicznej z dołączoną prośbą, w imieniu autorów, o zamieszczenie pracy w kwartalniku Polish Journal of Rehabilitation Research;
 • informację o przeniesieniu praw autorskich na kwartalnik Polish Journal of Rehabilitation Research;
 • informacje , że praca nie była sponsorowana czy finansowana lub, że była w całości lub części sponsorowana przez określony podmiot (w jakim zakresie) oraz, że autorzy nie mają udziału finansowego w firmie mającej w ofercie produkt przedstawiony w treści lub innej firmie konkurującej z tą firmą.
 • informację o przygotowaniu pracy zgodnie z zasadami rzetelności naukowej obwiązującymi przy publikacjach w Polish Journal of Rehabilitation Research.

Narzędzia